Page:Sibu Congkan Xubian169-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-071.djvu/75

此页尚未校对


   縣城周五里門四池廣八尺明成化十八年改築 本朝雍正七年乾隆二十八年重修

   鹿邑縣城周九里有奇門四池廣八尺明洪武二年増築 本朝順治十六年修乾隆二

   十三年二十五年重修夏邑縣城周五里門四池廣八尺明正統十四年増築崇禎十

   一年改建 本朝康𤋮二十七年修乾隆三十一年重修永城縣城周五里有奇門五池

   廣二丈三尺明景泰元年增築 本朝順治十六年修乾隆十一年二十九年重修虞城縣

   城周四里門四池廣二丈五尺外爲護城堤明嘉靖中改築崇禎十一年甃甎 本朝乾隆二十

   八年睢州城周十里有奇門四池廣三丈明洪武元年增築 本朝康𤋮二十一年修

   乾陸二十七年重修舊志有舊城亦周十里宋崇寕中建與新城相屬柘城縣城

   里門四池廣三丈明嘉靖二十一年改築 本朝順治十四年康熙二十八年四十二年乾隆十

   年二十八年重修