Page:Sibu Congkan Xubian170-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-072.djvu/104

此页尚未校对


  府志在縣北十二里又有髑髏臺在縣西南二十八里相傳高歡敗𠇍朱榮所築今俗訛為獨樂臺

  三臺在臨漳縣西南鄴城内西北隅三國志魏建安十五年作銅在臺十八年作金虎臺

  其後又有氷井臺相去各六十歩其上複道樓閣相通中夫懸絶晉咸康初石虎徙鄴名銅雀臺曰

  鸛雀臺升平元年慕容儁都鄴復作銅雀臺北齊天保七年修廣三臺宫殿三年乃成更名銅雀曰

  金鳯金虎曰靈應永井曰崇光河清二年詔以二臺宫為大興聖寺後周建徳六年周主入鄴詔毁

  三臺宫殿惟土年存焉李善曰銅雀園西有三臺中為銅雀臺高十丈亦曰中臺南為金虎臺高八

  丈亦曰南臺北為氷井臺高八丈亦曰北臺上有氷室臺有數井藏氷及石墨又有粟窖及鹽窖云

  鬬雞臺在臨漳縣西南漳水東五里曹植詩鬬雞東郊道鄴中記廣門南有元武池次東北

  五里有鬬雞臺石虎作閲馬臺在臨漳縣西水經注漳水逕閲為臺西基高五丈列觀其

  上石虎每講武其下升觀望之自於臺上放鳴鏑之矢為軍騎出入之節通志一名戯馬臺又有看