Page:Sibu Congkan Xubian170-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-072.djvu/5

此页尚未校对


   羌宼武都以詡有將帥畧遷武都太守永建元年為司隸校尉奏太傅馮石等百官側目案中常侍

   張防屢寢不報詡乃自繫廷尉書奏坐論輸左校防必欲害之二日之中傳考四獄門生百餘人舉

   幡言枉狀乃赦之復拜議𭅺官至尚書令詡好刺舉無所回容數忤權戚九見譴考三遭刑罰而剛

   正之性終老不屈子恭有俊才官至上黨太守葛龔寕陵人和帝時以善文記知名性慷慨壯

   烈安帝永初中舉孝廉為大官丞上便宜四事厯官蕩隂臨汾二縣今皆有續著文賦碑誄書記凡

   二十審忠梁人靈帝時為𭅺中光和二年連有哭異忠以為朱瑀等罪惡所感上書勸帝

   掃滅醜𩔖以答天怒章寢不報後宦官誅忠始辟公府橋元仁七世孫少為縣功曹謁刺史

   乞為部從事窮案梁冀所厚陳相羊昌賊罪由是著名桓帝時為度遼將軍邊境安靜靈帝𥘉累遷

   司徒素與南陽太守陳球有隙及在公位薦球為廷尉光和元年遷太尉以疾罷元性剛急然謙儉

   下士當時稱之卒年七十五家無居業喪無所殯︹三國︺︹魏︺典韋巳吾人形貌魁梧膂