Page:Sibu Congkan Xubian170-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-072.djvu/59

此页尚未校对


  以磁州改屬直隸今領縣七

  安陽縣附郭東西距一百八十里南北距七十里東至直隸大名府元城縣界一百里西至

  林縣界八十里南至湯隂縣界三十里北至直隸廣平府磁州界四十里東南至湯陰縣界二十五

  里西南至湯陰縣界六十里東北至臨漳縣治八十里西北至磁州界八十五里戰國魏寕新中邑

  秦昭襄王改曰安陽漢為蕩陰縣屬河内郡晉始置安陽縣屬魏郡東魏天平初併入鄴縣後周大

  象二年自鄴移相州治此改縣曰鄴隋開皇十年復曰安陽大業𥘉為魏郡治唐復為相州治五代

  宋因之金為彰德府治元為彰德路治明為彰德府治 本朝因之臨漳縣在府東北七十

  里東西距七十五里南北距一百里東至直隸大名府元城縣界五十里西至直隸廣平府磁州界

  二十五里南至安陽縣界五十里北至廣平府成安縣界五十里東南至内黄縣界五十里西南至

  安陽縣治八十里東北至廣平府廣平縣治六十里西北至廣平府邯鄲縣治七十里春秋鄴邑屬