Page:Sibu Congkan Xubian170-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-072.djvu/61

此页尚未校对


  元年復曰湯隂縣五代因之宋宣和二年改屬濬州㝷還屬相州金屬彰德府元屬彰德路明屬彰

  德府 本朝因之林縣在府西南一百二十里東西距九十里南北距一百八十里東至安

  陽縣界四十里西至山西潞安府壺關縣界五十里南至衛輝府輝縣界一百里北至涉縣界八十

  里東南至湯陰縣界一百里西南至山西澤州府陵川縣界一百里東北至安陽縣界八十五里西

  北至壺關縣界八十里戰國韓臨慮邑漢置隆慮縣屬河内郡後漢延早時改曰林慮建安十七年

  改屬魏郡三國魏屬朝歌郡晉屬汲郡後魏太平真君六年省入鄴縣太和二十一年復置永安元

  年并置林慮郡北齊郡廢後周復置隋開皇三年郡廢縣屬相州十六年於縣置巖州大業初州廢

  縣屬魏郡唐武德二年復置巖州五年州廢縣仍屬相州五代宋因之金貞祐三年置林州元太宗

  七年廢爲縣憲宗二年復爲州至元二年復爲縣㝷復爲州屬彰德路後廢明洪武元年復置二年

  降州爲縣屬彰德府 本朝因之武安縣在府西北一百六十里東西距一百八里南北