Page:Sibu Congkan Xubian170-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-072.djvu/63

此页尚未校对


  貞觀十七年屬潞州五代因之宋屬隆德府金貞祐三年於縣置崇州四年州廢興定五年復置元

  初州廢以縣屬正定路至元二年併入滏陽後復置明屬磁州 本朝雍正四年屬彰德府

  黄縣在府東一百十里東西距五十五里南北距八十五里東至直隸大名府清豐縣界十五

  里西至安陽縣界四十里南至大名府間州界三十五里北至大名府元城縣界五十里東南至開

  州治六十里西南至衛輝府濬縣治九十里東北至大名府元城縣界九十里西北至臨漳縣界五

  十里漢置内黄縣屬魏郡魏晉因之東魏省隋開皇六年復置屬相州大業初屬汲郡唐武德四年

  屬黎州貞觀十七年還屬相州天祐三年改屬魏州宋屬大名府金改屬滑州元因之明屬大名府

   本朝雍正二年改屬彰德府

 ︹形勢︺旁極齊秦結湊冀道開胷殷衛跨躡燕趙山林

  幽映川澤迴繚晉左思魏都賦西隣澤潞東接大名南衛