Page:Sibu Congkan Xubian170-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-072.djvu/76

此页尚未校对


  乾隆二十六年漳水衝決臨漳縣動 帑修築沙家莊土堤三百七十八文二十八年又於五學

  村至後村築土堤五百八十餘丈自後屢有添築以防水患史記河渠書西門豹引漳水漑鄴以富

  魏之河内三國魏志武帝紀建安十八年鑿渠引漳水入白溝以通漕水經注漳水自潞縣東逕磻

  陽城北倉谷水入焉又東逕葛公亭北又東逕武安縣東清水自涉縣東南來注之世謂決入之所

  為交漳口也又東逕三户峽為三户津又東汙水注之又東逕武城南又東北逕西門豹祠前右與

  枝水合自豹祠北逕趙閲馬臺西又北逕祭陌西又對趙氏臨漳宫又北滏水入焉又東逕梁期城

  南又逕平陽城北又東逕斥邱又清漳水自合轑水東過涉縣西屈從縣南漳水於此有渉之稱又

  東至武安縣南桼窖邑入於濁漳元和志鄴縣濁漳水在縣北五里今天井堰即西門豹遺址涉縣

  濁漳水一名涉河在縣南一里寰宇記漳水在縣東北有永樂浦浦西五里俗謂之紫陌河王應麟

  通鑑地理通釋濁漳水出潞州長子縣發鳩山東至相州鄴縣入清漳清漳出太原府樂平縣少山