Page:Sibu Congkan Xubian170-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-072.djvu/89

此页尚未校对


  隋又改為安陽縣州所治元和志安陽漢初廢以其地屬湯陰晉於今理西南三里置安陽縣屬魏

  郡後魏併入湯隂隋閒皇十年置安陽縣屬相州通鑑地理通釋洹水南岸三里有安陽城即相州

  外城府志安陽凡四遷秦城在今府東南四十三里晉置縣在今府西南隋開皇十年復徒於洹水

  南大業初移郡郭内即今治靈泉故城在安陽縣西南復周置靈泉縣屬相州隋屬魏

  郡唐武德元年靈泉縣四年省相縣故城在安陽縣西書序河亶甲居相帝王世紀

  亶甲城在安陽縣西北五里洹水南岸隋書地理志安陽開皇十年分置相縣大業初廢相入焉舊

  唐書地理志相州武德元年領相縣五年仍省相縣府志相縣故城在府西十五里輔巖故

  城在安陽縣西金史地理志林慮升為林州興定三年以安陽縣水冶村為輔巖縣隸焉元史地

  理志至元四年以林慮升為林州復立輔巖縣隸之六年併輔巖入安陽縣志水冶鎮在縣西四十

  里即故縣邯會故城在安陽縣西北本魏伯陽城史記趙惠文王十六年樂毅將趙師攻