Page:Sibu Congkan Xubian171-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-073.djvu/12

此页尚未校对


  江南皆令修剏器械無不精辦太祖幸洛郊祀三司使王仁瞻議僱民車牛運法物丕揀本坊匠少

  壯者二千餘分為遞鋪輸之時以為便出為黄州刺史還朝召對賜御書急就章朱邸集厯知鳳州

  襄州遷左驍衞大將軍卒丕好歌詩頗與士大夫遊接有時稱師頑内黄人少篤學與兄頌齊

  建隆二年舉進士擢上第厯知邠簡資眉四州超拜工部郎中真宗累召對詢其文章頑謙遜自

  晦帝益嘉之命知制誥兼史館修撰咸平二年知貢舉召入翰林為學士五年卒頑曠達夷雅縉

  紳多慕其操尚劉用相州人曉音律善騎射端拱初領凉州刺史李順亂蜀為西路行營鈴轄

  賊平遷祁州刺史咸平中烽候數警用建議益邊兵俟其南牧即率驍鋭出東路以牽制其勢因圖

  上地形帝召宰相閲視可其奏景德初為邢州部署以城守之勞進爵邑厯知齊陳潞三州大中祥

  符二年卒李防内黄人舉進士厯官三司户部判官景德初江南旱詔與張知白分東西路安

  撫上言秦義嘗増江淮兩浙荆湖𣙜酤錢民頗煩擾詔悉罷之防好建明利害所至必有論奏朝廷