Page:Sibu Congkan Xubian171-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-073.djvu/95

此页尚未校对


  二年又以河患徙築今城漢故城在縣南二十五里山陽廢縣在輝縣西南七十里金史

  興定四年以修武縣之重泉村置山陽縣屬輝州即古重泉城也元史地理志至元三年省山陽縣

  為鎮入輝州衞南廢縣在滑縣東六十里本衞楚邱地詩作于楚室左傳齊桓公封衞

  於楚邱漢書地理志衞為狄所滅齊桓公率諸侯伐狄而更封衞於河南曹楚邱是也隋開皇十六

  年置縣屬東郡唐屬滑州舊唐書志滑州衞南隋楚邱縣後以曹有楚邱乃改為衞南縣治古楚邱

  儀鳳元年移治西北濱河之新城永昌元年移於楚邱之故城南宋仍屬滑州金省 按隋志

  有西濮陽大業初廢入衞南又平昌縣魏孝昌四年分白馬置長樂縣武泰初分涼城置皆屬東郡

  後齊皆廢韋城廢縣在滑縣東南本古豕韋國後漢書注白馬縣東南有韋城古豕韋氏

  之國是也隋開皇十六年置縣屬東郡唐宋屬滑州金時縣圮於水廢入白馬靈昌廢縣

  在滑縣西南隋開皇十六年置屬東郡唐屬滑州後唐避諱改曰靈河宋熙寕三年廢入白馬元和