Page:Sibu Congkan Xubian172-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-074.djvu/132

此页尚未校对


 ︹名宦︺︹漢︺周亞夫沛人文帝時為河内太守宼恂昌平人光武定河内而更始大司馬

  朱鮪盛兵據洛陽乃拜恂河内太守恂講兵肄射伐淇園竹為矢百餘萬養馬二千匹収租四百萬

  斛轉以給軍鮪遣蘇茂賈強攻温恂勒軍馳赴大破之光武得檄大喜曰吾知寇子翼可任也時軍

  食急乏恂以輦車驪駕轉輸前後不絶王梁安陽人光武平河北拜野王令與河内太守宼

  恂南拒洛陽北守天井關朱鮪等不敢出兵光武以為梁功趙熹宛人光武時拜懷令大姓

  李子春先為瑯琊相豪猾并兼為人所患熹下車聞其二孫殺人事未發覺卽窮詰其奸收考子春

  京師為請者數十終不聽牟長臨濟人建武二年遷河内太守諸生講學者常有千餘人著尚

  書章句皆本之歐陽氏俗號為牟氏章句宋均安衆人永平中為河内太守政化大行嘗寢病

  百姓耆老為禱請旦夕問起居其為民爱若此曹褒薛人永元七年為河内太守時春夏大旱

  糧榖踴貴褒到迺省吏併職退去奸殘澍雨數降其秋大熟王涣郪人永元中除温令縣多