Page:Sibu Congkan Xubian172-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-074.djvu/133

此页尚未校对


  奸猾渙以方畧討擊悉誅之境内清夷商人露宿於道有放牛者輒云以屬雅子終無侵犯

  準湖陽人永初五年為河内太守時羌屢入郡界準輒將兵討逐修理塢壁威名大行周景

  舒人安帝時為河内太守好賢愛士拔才薦善常恐不及魏朗上虞人極帝時為河内太守政

  稱三河表宗慈安衆人桓帝末為修武令時太守出自權豪多取貨賂慈遂棄官去復徴拜議

  朱儁上虞人初平初黑山賊張燕等漸宼河内逼近京師於是出儁為河内太守將家兵

  擊卻︹晉︺郭弈陽曲人武帝時為野王令羊祜常過之弈歎曰羊叔子何必減郭大業少

  選復往又歎曰羊叔子去人遠矣遂送祜出界數百里坐免官𬃷據長社人弱冠辟大將軍府

  出為山陽令有政績劉頌廣陵人武帝時轉河内太守臨發上便宜多所納用郡界多公主水

  碓遏塞流水轉為侵害頌表罷之百姓𫉬其便利夏侯湛譙人武帝時為野王令以䘏隱

  為急而緩於公調政清務閒優游多暇居邑累年朝野多歎其屈潘岳中牟人武帝時為河