Page:Sibu Congkan Xubian172-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-074.djvu/65

此页尚未校对


 ︹城池︺懷慶府城周九里有奇門四池廣五丈元至正中建明洪武初重築 本朝順治十

  二年修雍正七年乾隆二十七年重修 河内縣附郭濟源縣城周五里有奇門四池

  廣二丈五尺隋開皇中建明景泰四年增築崇禎十一年甃甎 本朝乾隆九年修十九年二十八

  年重修武縣城周四里門四池廣二丈明景泰初增築 本朝康熙二十三年修雍

  正七年重修武陟縣城周四里有奇門三池廣一丈五尺唐武德中建明洪武景泰嘉

  靖閒增築 本朝康熙十四年二十六年乾隆二十七年重修孟縣城周九里有奇門

  四池廣二丈二尺金大定中築明景泰二年增築 本朝乾隆十年修二十七年重修温縣

  城周五里有奇門三池廣一丈二尺唐武德中建明景泰初修築 本朝康熙五十五年修雍正

  八年乾隆十年重修原武縣城周四里有奇門四池廣一丈五尺明洪武初築正統中增

  築 本朝康熙二十一年乾隆九年二十七年重修陽武縣城周九里門五池廣一