Page:Sibu Congkan Xubian172-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-074.djvu/87

此页尚未校对


   北去河内縣七里府志丹水穿太行山而南中閒分為溝渠凡十有八道其經流南入沁首尾三十

   餘里 本朝康熙二十九年河臣王新命以丹河發源太行山至丹口分渠九道大丹河直歸沁河

   其餘六渠民引漑田惟小丹河上秦河二渠所餘水用以通衞每歳三月初塞入河渠使水歸小丹

   河入衞濟漕至五月盡則開入河渠塞小丹河口以防山水漫溢至今民稱便焉長明溝

   水在河内縣城東北與河分流經清化鎮南又東經武陟縣北又東經修武縣南流入衞輝府𫉬

   嘉縣界一名預河今曰小丹河水經注長明溝上承河内野王縣東北界溝分枝津東逕雍城南寒

   泉水注之又東逕射犬城北東入石㵎東流蔡溝水入焉又東逕修武縣之呉亭北東入吳陂明統

   志預河在修武縣南五里積潦而成東入衞河修武縣志小丹河舊在縣南五里明嘉靖閒改流縣

   北為三里河萬厯十三年復導經縣南附城而東經𫉬嘉縣入衞古蔡溝水在河内縣

   城東北分流入武陟縣經縣西北又東經修武縣南又東合於小丹河水經注蔡溝水上承州縣北