Page:Sibu Congkan Xubian173-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-075.djvu/28

此页尚未校对


  王安石素與之善方行新法謂之曰舉朝紛紛俟君來久矣堯俞曰新法世以為不便誠如是當極

  論之安石愠之岀為河北轉運使哲宗立累遷吏部尚書元祐四年拜中書侍郎卒諡獻簡堯俞厚

  重寡言遇人不設城府人自不忍欺論事君前畧無囘隱退與人言不復有矜異色司馬光嘗謂邵

  雍曰清直勇之德人所難兼吾於欽之見焉雍曰欽之清而不耀直而不激勇而能温是為難耳

  穆衍河内人第進士調華池令後知淳化考課為一路最元豐中种諤西征參其軍事諤第賞

  以死事為下衍曰此非所以勸忠也力爭之元祐初大臣議棄熙蘭衍與孫路論疆事以為蘭棄則

  熙危熙棄則關中震議遂止改陜西轉運判官户部員外郎熙河分畫未決詔衍視之還請城李諾

  平以控要害及他城堡皆起亭障以逼涇原紹聖初加直龍圖閣知慶州徙泰州卒李伯宗

  河陽人第進士知内邱咸陽太康縣括縣壯丁為兵得千餘人上其名數與按閱之法提舉京畿保

  甲使增籍二萬為將作少監開封民有鬻神祠故帽飾以龍者吏以為乘輿服御宗伯曰此無他當