Page:Sibu Congkan Xubian173-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-075.djvu/80

此页尚未校对


   南府 本朝因之登封縣在府東南一百二十里東西距一百五里南北距九十里東至

   開封府密縣界四十五里西至偃師縣界六十里南至汝州界五十里北至鞏縣界四十里東南至

   開封府禹州界六十里西南至洛陽縣界一百十里東北至密縣界三十五里西北至偃師縣界三

   十里古陽城邑秦置陽城縣漢元封元年分置崈高縣皆屬潁川郡後漢省崈高入陽城晉以陽城

   屬河南郡後省後魏太和十三年置堙陽縣正光中復置陽城縣孝昌二年置陽城郡東魏天平初

   於堙陽置中川郡後周廢中川郡隋開皇初廢陽城郡十六年於陽城縣置嵩州仁夀四年州廢開

   皇六年改堙陽曰武林十八年改曰輪氏大業元年改曰嵩陽與陽城皆屬河南郡唐武德四年

   置嵩州貞觀三年州廢屬洛州十七年省嵩陽入陽城永淳元年分陽城緱氏地復置嵩陽縣二年

   光宅元年復置萬嵗登封元年改陽城曰告成嵩陽曰登封神龍元年俱復故名二年復曰告成

   登封皆屬河南府天祐二年改告成曰陽邑後唐復曰陽城周顯德中省陽城入登封宋因之金屬