Page:Sibu Congkan Xubian174-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-076.djvu/14

此页尚未校对


   西境後魏文帝於縣東四十里置北宜陽縣屬宜陽郡廢帝二年改為熊耳縣義寕二年改置永寕

   縣舊唐書地理志永寕隋熊耳縣所治義寕二年置永寕縣治永固城武德三年移治同軌城貞觀

   十四年移於今所十七年移治鹿橋金史地理志永寕縣正隆以前寄治河南府後即鎭為縣蓋又

   非鹿橋故治矣舊志有故縣鎭在縣西南福田鄉又有函州城在縣東鄉馬村堡新安故

   城在澠池縣東今改為搭泥鎭史記秦二世三年項羽到新安擊阬秦卒二十餘萬人新安城南

   漢置縣屬宏農郡晉屬河南郡後魏太和十二年置新安郡十九年罷天平初復置郡隋仁夀四年

   廢入東垣其後改東垣為新安故城遂廢括地志故城在澠池縣東二十五里寰宇記隋大業初嘗

   移新安治此新安晉太康地志屬河東澠池故城在今澠池縣西史記趙惠王二十年

   與秦王會澠池漢書地理志高帝八年復澠池中鄉民景帝中二年初城徙萬家為縣寰宇記縣在

   河南府西一百五十里秦趙所會之地在今縣西十三里漢為縣理此城西三里周地圖説魏賈逵