Page:Sibu Congkan Xubian174-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-076.djvu/15

此页尚未校对


   為令時縣理蠡城四夷郡國縣道記云漢澠池城當與澠池水源南北相對曹魏移今福昌縣西蠡

   城後魏大統十一年又移於今縣理西十三里故澠池縣為理隋大業元年又移於今縣東二十五

   理新安驛十二年復移理大塢城唐貞觀三年大塢城移於今理舊唐書地理志時移於雙橋卽

   今治俱利故城在澠池縣西水經注穀水東逕秦趙二城南赤眉從澠池自利陽南

   欲赴宜陽者也世謂之俱利城昔秦趙之會各據一城秦王使趙王鼓瑟藺相如令秦王擊缶處也

   東魏置俱利縣屬澠池郡尋廢元和志東城在縣西十三里西城在縣西十四里伊陽故

   城今嵩縣治元和志伊陽縣北至河南府一百六十里本陸渾縣南界之地先天元年割置寰宇

   記在伊水之陽去伊水一里宋紹興初升縣為順州金改嵩州元至元三年省伊陽入州明初復廢

   州為東亭故城在嵩縣西魏書地形志宜陽郡領東亭縣隋書地理志陸渾有東魏

   東亭縣元統志有故伊陽城在嵩州西南九十里蓋卽東亭遺址縣志舊縣堡在縣西南九十里