Page:Sibu Congkan Xubian174-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-076.djvu/2

此页尚未校对


大清一統志

 河南府

︹古蹟︺隋東都城今洛陽縣治隋書煬帝紀大業元年詔營建東京二年東京成五年改為

  東都舊唐書地理志東都城北據邙山南對伊闕洛水貫都有河漢之象南北十五里二百八十步

  東西十五里上十步周圍六十九里三百二十步都内縱横各十街街分一百三坊二市每坊縱横

  三百步開東西二門唐書地理志東都王城曲折象南宮垣名曰太微城宮城象北辰藩衞曰紫微

  城都城武后號曰金城宋史地理志西京皇城周迴十八里五百二十八步京城周五十二里九十

  六步顧爽武肇城記今洛陽城乃隋唐東南一隅新城故城在洛陽縣南古戎蠻子國

  戰國時為韓邑戰國䇿張儀曰秦攻新城宜陽以臨二周之郊史記秦昭襄王十三年白起攻新城

  漢二年漢王至雒陽新城三老董公遮説漢王為義帝發䘮皆此地也漢恵帝四年置新城縣屬河