Page:Sibu Congkan Xubian174-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-076.djvu/31

此页尚未校对


   渠穀洛二水會於其間苑牆周迴一百二十六里東距上陽宮七里中有合壁冷泉髙山龍鱗翠微

   宿羽明德望春青城皇女凌波十有一宮芳林金谷二亭凝碧之池濯龍園在故洛陽城中

   後漢書皇后紀明帝幸濯龍中並召諸才人下邳王以下皆在側續漢志濯龍園名近北宫洛陽伽

   藍記有崇虚寺在城西卽漢濯龍園華林園在故洛陽城中王沈魏書黄初四年甘露降芳

   林園魏畧明帝青龍三年於芳林園中起陂池又景初元年起土山於芳林園西北陬裴松之曰芳

   林園郎今華林園齊王芳卽位改為華林晉泰始四年幸華林園與羣臣宴射賦詩後魏太和十九

   年游華林園觀故景陽山東魏天成二年燬洛陽圖經園在城内東北隅趙韓王園

   陽縣城内李格非洛陽名園記國初詔將作營治故其經畫制作殆侔禁省富春園

   陽縣城東唐元微之白居易俱有詩東園在洛陽縣東洛陽名園記文潞公東園本藥圃地薄

   東城水渺瀰甚廣淵映瀍水二堂宛在水中湘膚藥圃二堂間列水石西去其地里餘獨樂