Page:Sibu Congkan Xubian174-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-076.djvu/59

此页尚未校对


  宗幸東都大旱召僧無畏盛一鉢水持數百咒頃之大雨卽降因於此地造寺香山寺

  陽縣西南二十五里後魏熙平元年建龍門十寺觀遊之勝香山為首唐白居易有修香山寺記

  本朝康熙四十六年重修乾隆十五年  高宗純皇帝巡幸嵩洛經臨寺中有  御製香

  山寺𮦀詠題香山寺諸詩并  御書香巖淨域扁額奉先寺在洛陽縣西南三十里闕

  塞山後魏時建唐杜甫游龍門奉先寺詩天闕象緯逼雲卧衣裳冷卽此龍泉寺在新安縣

  西北青要山上一名長泉寺五代周廣順二年俯瞰河流為一方勝㮣又偃師縣有龍泉寺卽温

  泉寺明洪武時建 本順治十六年重修慈雲寺在鞏縣青龍山内漢明帝時西僧摩

  騰竺法蘭創建淨土寺在鞏縣東北一名石窟寺亦名石佛寺後魏景明間建鑿石為佛佛

  與窟連法像巍然唐宋題咏甚多會善寺在登封縣西北十里本後魏孝文帝避暑宫隋

  開皇中賜名會善寺有受戒石壇通志宋王著有記又有元李溥光所書茶牓刻字 本朝乾隆十