Page:Sibu Congkan Xubian174-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-076.djvu/7

此页尚未校对


   郡後漢至晉因之後魏太和十七年併入洛陽天平初復置屬洛陽郡隋開皇十六年廢仍屬河南

   郡寰宇記縣在府東南六十里晉宋前緱氏縣在今縣東南二十五里東魏天平元年復於洛陽城

   中置緱氏縣周建德六年又自洛陽移於今縣北七里鈎鎖故壘隋開皇四年又移於今縣北十里

   洛陽故郡城大業元年復移於今縣東南十里十年又移縣據公路澗西憑岸為城唐貞觀十八年

   上元二年又置今迴向南近孝敬陵西置宋史地理志熙寕八年省緱氏為鎭偃師舊志有故縣

   村在今偃師縣西南十五里又有府店在縣南三十五里古滑城在其北二里許夀安故

   城今宜陽縣治相傳為周時召伯聽政之所水經注甘水發於鹿蹄山山曲中世人目其所為甘

   棠隋書地理志河南郡壽安復魏置縣曰甘棠仁夀四年改舊唐書地理志河南府夀安隋縣義寕

   元年移治九曲城貞觀七年移於今治屬洛州元和志縣東北至河南府七十六里宋史地理志河

   南府夀安慶厯二年廢為鎭四年復續文獻通考金改壽安為宜陽舊志夀安故城在今縣東南二