Page:Sibu Congkan Xubian174-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-076.djvu/95

此页尚未校对


  氏茂郷死牢自洛陽走常山號伏叛壘讐意感解以尸還之單縗冬月往來太行間東膚皸SKchar2銜哀

  雨血行路人為牢泣後擢進士第︹五代︺︹晉︺桑維翰河南人進士及第晉主辟為掌

  書記常以自從滅唐興晉維翰力也遷中書侍郎同門下平章事天福中出為相州節度使出帝即

  位拜中書令事無巨細一以委之數月之間百度寖理遼兵入京師左右勸維翰避禍維翰曰吾為

  大臣安所逃死耶安坐府中不動張彥澤使人縊殺之︹宋︺王審琦洛陽人乾祐初𨽻周

  祖帳下性純謹甚親任之從世宗征劉崇力戰有功厯官殿前都虞候領睦州防禦使宋初領泰寕

  軍節度建隆中出為中正軍節度為政寛簡開寶六年加同平章事審琦厚重有方畧尤善騎射子

  承衎頗涉學曉音律厯知夀州何繼筠河南人晉初補殿直周祖討三叛表繼筠從行仕至

  行營都監宋開寶二年太祖親征晉陽遼兵來援召授方畧令赴石嶺關拒之謂曰翼日亭午侯卿

  奏捷也至期繼筠子承睿果來獻捷以功拜建武軍節度繼筠前後備邊二十年與士卒同甘苦得