Page:Sibu Congkan Xubian175-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-077.djvu/73

此页尚未校对


   於常額外清理得三十一嘉靖三十三年知州王道行修陂凡三十有八堰一十有四啓禎以後又

   皆堙六門陂在鄧州西即今六門隄水經注湍水逕穰縣為六門陂漢孝成之世南陽

   太守召信臣以建昭五年斷湍水立穰西石堨至元始五年更開三門為六占門故號六門堨也漑

   穰新野昆陽三縣五千餘頃晉太康三年鎮南將軍杜預復更開廣利加於民舊志州境又有白牛

   等四十餘陂樊陂在新野縣西北漢樊宏父重善農稼開此陂以灌漑因名後漢書注樊陂

   在鄧州新野縣西南今訛為瓦亭陂水經注朝水枝分東北為樊氏陂東西十里南北五里俗謂之

   凡亭陂陂東有樊氏故宅樊氏旣滅庾氏取其陂寰宇記樊陂在新野縣西南昔有樊鄧之邑蓋因

   地以名之葉陂在葉縣東南有東西二陂水經注醴水東與葉西陂水會縣南有方城山山有

   湧泉北流畜之以為陂方二里陂水散流又東逕葉縣南而東北注醴水醴水又東注葉陂陂東西

   十里南北七里二陂並沈諸梁之所堨也召渠在唐縣西亦名召堰漢召信臣守南陽障水漑