Page:Sibu Congkan Xubian175-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-077.djvu/78

此页尚未校对


   隋末郡縣皆廢博望故城在南陽縣東北六十里漢縣武元朔六年封張騫為侯國屬

   南陽郡後漢因之晉屬南陽國宋永初後省括地志博望城在府城東南四十里元統志在府城東

   北七十里臨柘水西鄂故城在南召縣南兩漢縣屬南陽郡漢地理志南陽郡西鄂注

   應劭曰江夏有鄂故此加西晉屬南陽國宋永初後省後魏復置後周廢括地志西鄂故城在向城

   縣南二十里雉縣故城在南召縣南漢置縣屬南陽郡漢書地理志注師古曰即陳倉

   人所逐二童子名寶雞者雄止陳倉為石雌止此縣故名雉縣後漢因之晉屬南陽國宋永初後省

   後魏改置北雉縣初屬南陽郡後改屬北淯郡西魏因置雉陽郡隋初郡縣俱廢元統志故雉城在

   南陽縣北八十里豫山後向城故城在南召縣南本漢西鄂縣地後魏孝文帝置縣屬淯

   陽郡兼置雉陽郡隋初郡廢唐武徳八年以縣屬北澧州貞觀九年屬鄧州元和志向城縣西南至

   鄧州九十里後孝文帝於古向城置周顯德三年省入南陽元統志向城縣在南陽縣北六十里明