Page:Sibu Congkan Xubian175-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-077.djvu/79

此页尚未校对


   統志向城有二一在府東北臨向渠一在府北上馬故城今唐縣治漢棘縣地後魏於此

   置襄陽郡領襄城石馬二縣後併為一縣因訛石馬為上馬唐貞觀元年開元十三年復置天寶

   元年更名泌陽宋元因之明省入唐州遂改為唐縣元和志泌陽縣東至唐州一百里湖陽

   故城在唐縣南八十里古蓼國地秦置湖陽縣二漢因之史記秦二世二年沛公還攻湖陽漢

   志南陽郡湖陽古蓼國也後漢仍屬南陽郡光武封姊為湖陽公主即此城晉省入棘陽杜預左傳

   桓公十一年注蓼國即今棘陽縣東南湖陽城是也後魏置西淮及南襄州後郡廢州改為南平州

   西魏改曰昇州後又改為湖州後周改置昇平郡隋開皇初郡廢仁壽初復曰昇州大業初州廢以

   縣屬舂陵郡唐武徳四年復置湖州貞觀元年廢縣屬唐州宋因之金貞祐元年廢㝷復置元至

   元三年省 按元和志湖陽縣東北至唐州一百六十里時州治比陽縣寰宇記縣在州西南六十

   里時州治泌陽縣即今唐縣故城也昭越故城在泌陽縣東後魏置屬初安郡陏開皇初