Page:Sibu Congkan Xubian177-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-079.djvu/11

此页尚未校对


   南三十里劉宋孝武置縣屬汝南郡後魏因之隋志汝陽大業初廢保城入焉金史汝陽鎮一保城

   永康廢縣在新蔡縣東南隋志新蔡後齊置永康縣後改名澺水大業初廢入焉

   城廢縣在新蔡縣北隋志開皇十六年置舒州及舒城縣大業初州廢縣省入新蔡唐書武

   德四年以新蔡褒信舒城置舒貞觀元年廢省舒城入沈邱義綏廢縣在遂平縣北後

   魏置縣屬襄城郡北齊省入遂平安昌故縣在確山縣西漢河平四年封張禹爲安昌

   侯國屬汝南郡後漢省宋志豫州初有初安綏城二郡綏城郡領安昌招遠二縣尋俱廢後魏改置

   於朗陵而故縣廢馬鄉城在汝陽縣南六十里魏書地形志平輿有馬鄉城 按水經注

   溱水逕馬鄉城北疑即此城也今爲馬鄉店臨淮城在正陽縣南八十里今朱家店即其

   晉王城在上蔡縣東北八十里内有晉王井井水深綠有門甚邃人不敢入相傳爲李

   克用屯兵處四望城在新蔡縣東二十五里後魏新蔡郡治四望城太和十一年豫州刺