Page:Sibu Congkan Xubian177-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-079.djvu/110

此页尚未校对


  五里俗名連環城明正統中增築 本順治十四年乾隆二十九年重修臨潁縣城

  周五里門四池廣五丈引潁水入五里河注之明洪武三年築 本朝康𤋮四十六年修乾隆二十

  八年重修襄城縣城周六里門五四門外增置西南一門環城為隍西南當汝水之衝明

  成化中築 本朝順治六年修康𤋮二十二年重修郾城縣城周九里門五池廣二丈五

  尺明成化中築 本朝順治十年修乾隆二十九年重修長葛縣城周六里門四池廣二

  丈明正統中建 本朝雍正七年修乾隆十年重修

 ︹學校︺許州學在州治東南宋建明洪武三年重建本朝順治十三年乾隆二十四年

  修入學額數二十名臨潁縣學在縣治東南宋建明洪武三年重建 本朝順治十年

  入學額數十二名襄城縣學在縣治西北唐貞觀二年洪武三年重建 本朝順

  治康熙雍正間屢修入學額數十五名郾城縣學在縣治東明洪武三年建 本朝順