Page:Sibu Congkan Xubian177-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-079.djvu/124

此页尚未校对


  魏志文帝延康元年爲壇於繁陽黄初元年以潁陰之繁陽亭爲繁昌縣屬汝南郡晉屬襄城郡後

  魏因之水經注潁水逕繁昌故城北曲蠡之繁昌亭也隋屬潁川郡唐初屬許昌貞觀初省入臨潁

  元和志故城在臨潁縣西北三十里九域志縣有繁城鎮即此襄城故城在今襄城縣西

  莊子黄帝將見大騩於具茨之山至於襄城之野戰國時爲魏邑史記魏昭王元年秦拔我襄城又

  秦二世二年項梁使項羽别攻襄城晉爲襄城郡治水經注汝水東南逕襄城縣故城南王隱晉書

  地道記曰楚靈王築劉向說苑白襄城君始封之日服翠衣帶玉珮徙倚於流水之上即是水也後

  乃縣之其城南對汜水京相璠曰周襄王居之故曰襄城西魏大統十四年荆州刺史王思政引兵

  屯襄城唐建中四年官軍討李希烈相持於襄城舊志古城在今縣西墉外遺蹟連亙達於城隅其

  南又有一城名小古城規制甚狹而堅召陵故城在郾城縣東三十五里春秋僖公四

  年楚屈完來盟于師盟于召陵注召陵潁川縣也史記秦惠王後十四年伐楚取召陵漢置縣屬汝