Page:Sibu Congkan Xubian177-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-079.djvu/23

此页尚未校对


  東西二橋俱跨洪河三里港橋在新蔡縣北三里邑之要津今建石橋並築堤植樹以防

  重渠橋在西平縣東南二十里跨流堰河迎恩橋在西平縣北門外跨汝水

  明萬厯元年建柏亭橋有二南橋在西平縣西一里北橋在縣北二里沙河橋

  平縣南一里跨沙河大石橋在遂平縣西南三十里 本朝順治十二年三善橋

  在遂平縣西南三十里 本朝順治十三年石洋橋在遂平縣北五里跨石洋河

  仙橋在遂平縣東北相傳馬丹陽飛昇處吳寨河橋在確山縣南三十里跨溱河上

   本朝順治十七年建康熙二十九年修雍正十年易石重建竹溝橋在確山縣西六十里

  竹溝鎮跨竹溝河上義邱橋在確山縣北四十里跨黄酉河司天橋在信陽州城内

  一名竹馬橋明月橋在信陽州北門内紅羅橋在信陽州南五十里跨三灣河

  雙溪橋在信陽州北二十里大通橋在羅山縣南門外景泰元年梅花