Page:Sibu Congkan Xubian177-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-079.djvu/4

此页尚未校对


  置齊興郡旋又廢為白狗縣隋開皇初改曰淮川大業初省入真陽唐武徳四年復置淮川縣屬息

  州貞觀初仍廢入真陽唐書李愬禆將閻士榮下白狗柵即白狗城也寰宇記白狗城在縣西南七

  安陽故城在正陽縣西南漢文帝八年封淮南厲王子㪍為安陽侯國屬汝南郡後

  漢建武中封吳漢兄子彤為侯國晉太康元年曰南安陽劉宋復曰安陽後漢屬義陽郡隋省縣

  入真陽唐初復置屬豫州後廢括地志安陽故城在新息縣西南八十里慎陽故城

  陽縣北四十里漢高帝十二年封欒説為侯國元狩五年國除為縣屬汝南郡顏師古漢書注慎字

  本作滇闞駰云永平五年失印更刻遂誤以水為心也劉宋改為滇陽水經注慎水東逕慎陽縣故

  城南縣取名焉元和志真陽縣北至蔡州一百里明移今治武津故城在上蔡縣東劉

  宋置縣屬汝陽郡泰始四年魏將趙懐仁寇武津豫州刺史劉勔遣將擊破之魏書地形志汝陽郡

  武津有武津城隋改臨汝為武津而縣廢上蔡故城在上蔡縣西故蔡國叔度所封十八