Page:Sibu Congkan Xubian177-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-079.djvu/67

此页尚未校对


  議帝覽而善之咸平二年舉入閤故事何次當待制獻疏請罷掊克之臣復周官唐式是冬從幸大

  名詔訪邊事疏上真宗嘉之景德初知制誥賜金紫掌三班院卒何樂名教勤接士𩔖好學著駮史

  通十餘篇有集四十卷孫僅何弟少勤學與何俱有名於時咸平元年舉進士兄弟連冠貢

  籍時人榮之解褐舒州團練推官㑹詔舉賢良方正之士趙安仁以僅名聞擢光祿寺丞累遷給事

  天禧元年卒僅性端慤中立無競篤於儒學士大夫推其履尚有集五十卷王美蔡州人十

  世同居咸平中有司請加旌表詔從之仍蠲其課調祖士衡上蔡人少孤學有文楊億謂

  劉筠曰祖士衡儒學日新後生可畏也舉進士授大理評事累遷起居舍人知制誥為史館修撰士

  衡兒時有僧相之曰是兒神骨秀異他日有名於時若年過四十當位極人臣年三十九卒

  無擇上蔡人進士高第厯官廣南轉運使入直集賢院時封 孔子後為文宣公無擇言以

  祖諡加後嗣非禮也於是議改為衍聖公神宗時王安石諷求其罪謫忠正軍節度副使尋知信陽