Page:Sibu Congkan Xubian178-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-080.djvu/25

此页尚未校对


   據石頭城朗來赴因大破之永定元年賜爵興寕縣侯世祖即位令朗與侯安都等拒王琳琳平遷

   安北將軍散騎常侍合州刺史卒子法尚少俶儻有文武幹畧仕陳為都督郢州刺史入隋厯邵觀

   綿豐四州刺史巴東燉煌二郡太守︹隋︺庾自直潁州人少好學沈静寡欲大業中授著作

   佐𭅺自直解屬文于五言詩尤善恭愼不妄交遊帝有篇章先示自直自直稱善然後方出後以江

   都之變感激發病卒︹唐︺張善相襄城人大業末為里長督兵迹盜為衆附賴乃據許州奉

   李密密敗挈州以來詔即授伊州總管王世充攻之屢困賊遣使三輩請救朝廷未暇也城陷被執

   罵賊見殺高祖嘆曰吾負善相善相不負我乃封其子襄城郡公王求禮長社人武后時

   為左拾遺監察御史后方營明堂琱飾譎怪侈而不法求禮上書譏切久視二年三月大雨雪鳳閣

   侍𭅺蘇味道等以為瑞率羣臣入賀求禮言宰相變和陰陽而季春雨雪乃灾也果以為瑞則冬月

   雷以為瑞雷耶后為罷朝然以剛正故官齟齬終衛王府參軍孔璋許昌人明皇時李邕為陳