Page:Sibu Congkan Xubian178-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-080.djvu/57

此页尚未校对


  秋時地入於晉戰國屬魏後屬韓秦置陜縣屬三

  川郡漢屬宏農郡後改恆農晉復舊苻秦為宏農郡治

  魏避諱復為恆農郡太和十一年置陜州十八年

  罷天平初復置後魏宣武帝分盧氏置南陜縣故此地謂之北陜西魏大

  統三年罷後周明帝二年復置兼置崤郡開皇三年

  郡廢大業三年州廢屬河南郡義寕元年復置宏

  農郡唐武德元年復曰陜州置總管府貞觀元年

  府罷天寶元年改州為陜郡乾元元年復為州廣

  德元年更置大都督府屬河南道天祐元年升為

  興唐府昭宣帝初府罷復為大都督府自乾元至