Page:Sibu Congkan Xubian178-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-080.djvu/59

此页尚未校对


  農為西恆農郡治後周郡廢隋復曰宏農開皇十六年析置桃林縣大業初仍置宏農郡以桃林縣

  屬河南郡義寕元年改宏農為鳳林郡唐武德元年以宏農置鼎州貞觀八年州廢又自盧氏移虢

  州治宏農屬河東道以桃林縣屬陜州天寶元年改桃林為靈寶五代固之宋曰虢州虢郡屬永興

  至道三年改宏農縣為虢略屬虢州靈寶縣仍屬陜州金因之元至元三年省靈寶入陜縣八年

  復置並虢州及虢略縣入之明屬河南府 本朝雍正二年屬陜州闅鄉縣在州西南一百

  二十里東西距八十五里南北距三十三里東至靈寶縣界二十五里西至陜西潼關廳界六十里

  南至陜西商州維南縣界二十五里北至山西解州芮城縣界八里東南至盧氏縣界一百八十里

  西南至河南府洛陽縣界五十里東北至解州界八十里西北至山西蒲州府界一百二十里秦湖

  關地漢置湖縣屬京兆尹後漢建武十五年改屬宏農郡魏晉因之梁魏曰湖城縣隋開皇十六年

  改置闅鄉縣屬河南郡唐武德初屬陜州貞觀八年改屬虢州五代因之宋太平興國三年還屬陜