Page:Sibu Congkan Xubian178-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-080.djvu/78

此页尚未校对


  元和志曹陽墟俗名七里澗州志今名石橋溝廣濟渠在州東唐武德元年陜東道行臺長

  孫操所開引水入城以代井汲州志起自州東三十里交口村堰水入城金大定間耶律翼民重濬

  今淤 本朝康𤋮年間濬乾隆元年重疏利人渠有二一在州城南一在州城北元和志北

  利人渠隋開皇六年蘇威引橐水西北流入城南利人渠東南自硤石界流入與北渠同時疏導又

  貞觀十一年使邱行恭開利人南渠今皆廢宏農渠在靈寶縣南唐志宏農縣南七里有

  貞觀元年令元伯武開引水北流入城縣志又函谷豐盛等五十渠厯代修浚皆引山水溉田

  坊郭渠在闅鄉縣南縣志明宏治間開自縣東南二里引水西流繞城西而北折又有陽平

  趙村吳村堡裏方庠西董諸渠墨池在州城内名勝志州治内有墨池後漢張芝所居芝好書

  故池水盡墨瑞蓮池在州治東州志金大定間蓮生並蒂明嘉靖間復生故名南泉

  在州南門外東西二眼州人汲以⿱㳄貝用又𪷟泉在州城西南隅冬夏不竭温湯池在州西南