Page:Sibu Congkan Xubian178-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-080.djvu/99

此页尚未校对


  帝御書扁額曰功垂疏鑿神農廟在州城東唐天寶元年老子廟在州城東有隋

  薛道衡碑記姚崇廟在州城東即崇故居也宋元祐八年峴山廟在州城西

  南宋正隆二年知州徐文建靈泉廟在靈寶縣西南女即山遇旱禱雨輒應漢高

  帝廟在靈寶縣西南七十里縣志即帝與項羽持守處黃帝廟在闅郷縣東南鑄鼎

  原上 本朝乾隆十一年修扁鵲廟在盧氏縣東虢仲廟在盧氏縣東北宋咸

  平二年建晉文公廟在靈氏縣東北

 ︹寺觀︺寶輪寺在州東南隅唐僧道秀建金僧智秀復置磚塔焉記見藏經洪崖寺

  在州城東二十里上有仙人洞大通寺在州城東唐建開元寺在州東四十里三門

  空相寺在州城東一百里熊耳山西即初祖達摩葬此興國萬夀寺

  城東南隋開皇中建奉慈寺在靈寶縣東五底邨唐永徽中建 本朝乾隆十年