Page:Sibu Congkan Xubian179-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-081.djvu/122

此页尚未校对


  里路出河南府嵩縣界眀設巡司普救關在伊陽縣西南百里明設巡司上店鎮

  關在伊陽縣西南一百三十里其西南接鄧州内鄉北接河南府盧氏崎嶇險阻舊設巡司今裁

  趙家村巡司在魯山縣西九十五里乾隆三年設巡司駐此趙洛鎮在州東三

  十里今為趙洛鋪又州西北六十里今為臨汝鎮九域志梁縣有趙洛鎮臨汝鎮長橋鎮

  在郟縣東三十里今為長橋鋪九域志郟城縣有長嬌鎮黃道鎮在郟縣西北二十五里金

  史地理志郟城鎮黃道宋村鎮在寶豐縣東南二十五里宋建炎四年牛臯邀敗金兵於

  宋村即此曹鎮在寶豐縣東南五十里陽石寨在郟縣西北宋紹興初李横敗劉豫

  兵於陽石即此心成堡在寶豐縣西南通二鴉路相近又有敦仁堡皆明末所設薛店

  在郟縣西三十里唐建中四年討李希烈官軍自汝州前進至薛店即此楊家樓在州

  本朝乾隆七年移州同駐此汝州驛在州郟縣驛在縣