Page:Sibu Congkan Xubian179-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-081.djvu/136

此页尚未校对


   陵曰明府不以陵不肖誤見擢序今申公憲以報私恩不疑有愧色張處虛陵弟沈深有才

   畧司空張温數以禮辟不能致中平二年温出征凉州將行處虛自田廬被褐帶索要説温以誅黄

   門常侍温不能行遂去隱居魯陽山中及董卓秉政舉侍御史不就卓臨以兵彊起至道疾終︹唐︺

   孫處約始名道茂郟城人貞觀中為齊王祐記室祐多過失數上書切諫王誅帝得其書咨

   嘆之擢中書舍人高宗即位中書令杜正倫請增舍人員帝曰處約一人足辦我事止不除累遷司

   禮少常伯麟德初以西臺侍郎同東西臺三品為少司成以老致仕孟詵梁人擢進士第武后

   時為台州司馬相王召為侍讀拜同州刺史神龍初致仕居伊陽山睿宗召將用之以老固辭詔河

   南春秋給羊酒糜粥尹畢構以詵有古人風名所居為子平里炫郟城人少以儒學聞隱蘇

   門山不應辟召至德中李光弼鎮太原始署書記常參軍謀光弼器焉厯連潤二州刺史以清白顯

   卒兵部尚書馬燧炫弟姿度魁傑沈勇多算李抱玉署為趙城尉累進至鄭州刺史代宗聞