Page:Sibu Congkan Xubian179-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-081.djvu/34

此页尚未校对


  以蠻户立光成郡以光興為太守水經注黄水東逕南光城南光城郡治也東魏天平三年梁光州

  刺史郝樹以城内附隋始改縣曰光山唐太極元年始為光州属縣元和志縣東北至州三十里九

  域志縣在州西六十里 按九域志與元和志道里不同疑宋時曾移治茹由故城

  山縣南六十里劉宋元嘉二十五年置縣屬弋陽郡大明初分屬光城左郡齊因之後魏改屬邊城

  郡北齊廢黄川故城在光山縣西南後魏置黄川郡治定安縣梁廢入光州寰宇記故黄

  川城在光山縣南四十里相傳古黄國别都以帶黄水故名梁天監元年西陽故城

  在光山縣西二十里漢置縣晉太康十年封汝南王亮子義為西陽公元康元年進爵為王東晉後

  徙廢為蠻所據劉宋元嘉二十八年西陽蠻殺南川令大明四年沈慶之討西陽蠻即故縣也水經

  注黄水東逕晉西陽郡城南仙居故城在光山縣西本漢⿰⾞⽝地劉宋元嘉二十五年

  以豫部蠻民置樂安縣屬弋陽郡尋改屬光城左郡齊因之後魏屬北光城郡隋屬弋陽郡唐屬光