Page:Sibu Congkan Xubian179-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-081.djvu/38

此页尚未校对


  齊時苞信縣屬北新蔡郡梁以苞信縣爲義州隋改曰殷城隋書地理志弋陽郡領殷城縣舊曰苞

  信開皇初改名元和志縣北至光州一百二十里元和十一年討吳元濟夀州將李文通奏敗殷城

  之衆宋初避宣祖諱改今名明成化十一年復置縣於今治南郢廢州在州治南魏書

  地形志南郢州梁武置治赤石關領定城邊地光城三郡隋書地理志定城縣北齊置南郢州定城

  郡後新蔡廢郡在固始縣東劉宋僑置州郡志南豫州領新蔡郡新蔡縣蕭齊曰北

  新蔡郡建武中以夏侯詳爲建安戍主帶邊城新蔡二郡太守其後又以席法友爲安豐新蔡二郡

  太守建安戍主後魏景明初克建安以李神爲新蔡太守領建安戍主地形志揚州領新蔡郡新蔡

  縣北齊北周郡縣俱廢舊志建安郷在今縣東葢即古城爲名亦即新蔡郡也梁安廢郡

  在固始縣東北七十里隋書地理志梁置梁安郡開皇初廢縣志今爲梁安里邊城廢郡

  在商城縣東劉宋置州郡志南豫州領邊城左郡元嘉二十五年以豫州蠻民置邊城縣屬弋陽郡