Page:Sibu Congkan Xubian179-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-081.djvu/66

此页尚未校对


 至耀領兵奮擊手馘賊數十級陷伏中爲賊所得大罵死 本朝乾隆四十一年  予入忠義

 祠父及兩兄賈勇報仇賊大敗奔竄固邑得全王多福息縣人舉明經嘗爲項城教諭里居

 闖賊强官之不從自經死 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍黄炯光州人天啟進士授

 南宫知縣政治卓異累擢陜西按察使崇禎中城䧟被執不屈與妻王氏投水死贈太常寺卿諡忠

 烈子彝如亦戰死於賊詔旌表呉大樸固始人天啟進士知江南當𡍼縣值江漲泛決以精

 誠黙祝水立下三尺調任無錫時魏璫煽焰所在爭建祠稱頌獨大樸不拜厯兵刑二部郎中出知

 廬州府崇禎乙亥春流寇薄城大樸率士民嚴守備極力捍禦城賴以全積勞卒於官贈太僕寺卿

 入祀名宦祠董牖光州人以明經爲尉氏敎諭崇禎中流寇襲城欲汚以官自刎死 本朝

 乾隆四十一年 予入忠義祠馬剛中商城人崇禎進士由大同推官擢翰林檢討以

 省墓歸會獻賊攻城剛中率義勇力戰或勸以他避剛中曰吾誓死守倡此言者斬賊入北門剛中