Page:Sibu Congkan Xubian179-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-081.djvu/73

此页尚未校对


   守正𬒳戕均康熙年閒 旌方承恩妻仇氏光州人大亡年少家貧奉姑撫子子

   殁又撫孀媳育孤孫守節五十餘年雍正十年 旌呉夢璲妻胡氏固始人夫亡撫

   孤孤死又撫㓜孫守節六十餘年同縣金銘妻周氏唐士騧妻周氏董論道妻周氏陳蔚起妻胡氏

   均雍正年閒 旌周宏基妻邱氏商城人夫亡父母欲奪其志乃就縊同縣程家

   瑞妻彭氏夫亡自縊黄永裔妻陶氏光州人夫亡守節同州節婦黄永正妻唐氏方

   希聖妻黄氏曹緘妻余氏鄭慶緝妻賀氏黄永賢妻方氏王迪思妻陳氏黄乘妻周氏楊子麟妻王

   氏楊綏妻雷氏胡易妻熊氏許維城妻阮氏羅恒體妻陳氏妾鄒氏謝廷瑞妻楊氏胡順妻呉氏唐

   虞亮妻李氏婁惠妻田氏張我功妻呉氏周應期妻徐氏龎孕珍妻宋氏蔡萬選妻陳氏劉仲嗣妻

   汪氏阮圖麟妻胡氏呉士允妾張氏唐才妻蕭氏武成孚妻馬氏唐恊卜妻李氏涂來宗妻朱氏陳

   㑹妻祝氏呉士良妻鄭氏胡珣妻鄭氏徐信妻張氏任鑣妻楊氏李國平妻汪氏王士元妻彭氏