Page:Sibu Congkan Xubian179-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-081.djvu/94

此页尚未校对


  元年改曰中興尋又改龍興屬汝州五代因之宋𤋮寕五年廢入魯山元祐元年復置宣和二年

  改曰寶豐金因之元至元三年省入梁縣明成化十一年復置仍屬汝州 本朝因之伊陽

  縣在州西南九十里東西距九十里南北距一百十里東至本州界五十里西至河南府嵩縣界

  四十里南至魯山縣界四十里北至河南府洛陽縣界七十里東南至魯山縣界四十里西南至南

  陽府鎮平縣界二百八十里東北至本州界四十里西北至嵩縣治九十里古伊川地漢為密農郡

  之陸渾河南郡之新城梁縣南陽郡之魯陽四縣地唐先天二年置臨汝縣屬汝州五代周顯德二

  年廢明成化十二年折汝州及魯山嵩縣地置伊陽縣屬汝州 本朝因之

 ︹形勢︺面環汝水背負嵩山左控襄許右聨伊洛

 ︹風俗︺士尚端慤民知勤苦方輿勝覽士為道德性命之學

  民有絲絹紬絁之富風土墾田不廣民多財賦亦