Page:Sibu Congkan Xubian180-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-082.djvu/107

此页尚未校对


   大安後唐復曰長安宋金因之元為奉元路治明為西安府治 本朝因之咸寕縣

   治府東偏東西距四十八里南北距一百七十里東至臨潼縣界四十五里西至長安縣界三里南

   至孝義廳界一百四十里北至高陵縣界三十里東南至藍田縣界五十里西南至長安縣界五十

   五里東北至高陵縣界三十五里西北至長安咸陽二縣交界三十里本周杜伯國秦置杜縣及芷

   陽縣屬内史漢置杜陵霸陵等縣屬京兆尹後漢因之晉改霸陵曰霸城杜陵曰杜縣屬京兆郡後

   魏以霸城為京兆郡治改杜縣為杜城屬焉後周明帝二年分置萬年縣與長安並治京城建德二

   年省霸城杜城二縣入之隋開皇三年改曰大興為京兆郡治唐武德初復曰萬年開元元年為京

   兆府治天寶七載改為咸寕縣乾元元年復曰萬年五代梁改曰大年後唐復曰萬年宋仍為京兆

   府治宣和七年改曰樊川金又改為咸寕縣泰和四年廢入長安㝷復置元為奉元路治明為西安

   府治 本朝因之咸陽縣在府西少北五十里東西距五十里南北距五十八里東至長