Page:Sibu Congkan Xubian180-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-082.djvu/113

此页尚未校对


   風後漢省後魏復置屬扶風郡後周置周南郡兼置恒州及倉城温湯二縣㝷並廢隋屬京兆郡唐

   武德三年屬稷州貞觀元年屬雍州天授二年屬稷州大足元年還屬雍州開元元年屬京兆府

   天寶元年改曰宜壽至德二載復故乾寕中改屬乾州天復初改屬鳳翔府五代及宋因之金貞祐

   四年陞為恒州元初州廢縣屬奉元路明屬西安府 本朝因之渭南縣在府東少北一

   百四十里東西距五十六里南北距二百里東至同州府華州界二十三里西至臨潼縣界三十三

   里南至商州界一百四十里北至同州府蒲城縣界六十里東南至商州雒南縣界一百五十里西

   南至藍田縣界七十里東北至同州府大荔縣界五十五里西北至富平縣界六十里漢新豐縣地

   苻秦始置渭南縣後魏孝明帝改置渭南郡及南新豐縣西魏廢帝二年又改縣曰渭南後周郡廢

   隋屬京兆郡唐武德元年改屬華州五年屬雍州天授二年於縣置鴻州大足元年鴻州廢還屬雍

   開元元年屬京兆府五代周顯德三年改屬華州宋熙寕六年省入鄭縣元豐元年復置仍屬華