Page:Sibu Congkan Xubian180-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-082.djvu/115

此页尚未校对


   涇陽縣界五十八里西至乾州界五里南至興平縣界二十里北至邠州淳化縣界八十里東南至

   興平縣界三十里西南至乾州武功縣界四十里東北至涇陽縣界五十里西北至乾州永壽縣界

   六十里秦谷口邑漢置縣屬左馮翊後漢廢晉為池陽縣地後魏置寕夷縣屬咸陽郡西魏兼置寕

   夷郡後周改郡曰寕秦後省隋開皇十八年改縣曰醴泉屬京兆郡唐武德中省貞觀十年復置天

   授元年屬鼎州大足元年還屬雍州開元元年京兆府乾寕中改屬乾州五代後唐同光中還屬

   京兆宋政和八年改屬醴州金屬乾州元因之明萬厯三十六年改屬西安府 本朝因之耀

   州在府北一百三十里東西距六十里南北距二十三里東至富平縣界十里西至邠州淳化縣

   界五十里南至富平縣界三里北至同官縣界二十里東南至富平縣界七里西南至三原縣界二

   十里東北至同官縣界十五里西北至邠州三水縣界九十里漢景帝置祋祤縣屬在馮翊後漢初

   永元九年復置三國魏廢祋祤僑置泥陽縣兼置北地郡晉因之後魏太平真君七年併泥陽入