Page:Sibu Congkan Xubian180-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-082.djvu/116

此页尚未校对


   富平縣景明元年復置仍屬北地郡永熙元年置北雍州西魏廢帝三年改州曰宜州又改郡曰

   通川隋開皇三年郡廢六年改縣曰華原大業三年州廢縣屬京兆郡義寕二年於縣置宜君郡唐

   武德初曰宜州貞觀十七年州廢屬雍州垂拱二年改縣曰永安天授二年又置宜州大足元年

   廢還屬雍州神龍元年復曰華原開元元年屬京兆府天佑三年以縣置耀州五代梁貞明元年

   曰崇州後唐同光元年復故宋亦曰耀州屬永興路金屬京兆府路元至元初以州治華原縣省入

   屬奉元路明屬西安府 本朝初因之雍正三年改為直隸州十三年仍屬西安府同官縣

   在府北一百八十里東西距九十里南北距一百十里東至同州府蒲城縣界五十里西至耀州界

   四十里南至耀州界五十里北至鄜州宜君縣界六十里東南至富平縣界三十里西南至耀州界

   五十里東北至蒲城縣界六十里西北至宜君縣界五十里漢祋祤縣地後魏太平真君七年置銅

   官縣屬北地郡隋曰同官屬京兆郡唐武德初屬宜州貞觀十七年屬雍州天授二年屬宜州大足