Page:Sibu Congkan Xubian180-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-082.djvu/156

此页尚未校对


   名强谷强谷東五里爲稻谷又東八里即駱谷黄狗谷在渭南縣南三十里清水出此又羊

   谷在縣東南半截山東又東曰黑掌谷又東曰葫蘆谷又東即箭谷山泔谷在醴泉縣西北

   五里長安志縣西八十里有甘谷甘水出焉非此泔谷也泥泉谷在醴泉縣西北長安志在

   縣西北三十里縣志谷在縣北城下又安谷在縣東北二十里明嘉靖四年谷中出水灌田

   谷在醴泉縣西北長安志在縣西北九十里又泉谷在縣西北一百里縣志二谷俱在縣北八十

   波水谷在醴泉縣東北隋書地理志醴泉縣有波水長安志波水谷在縣北七十里又

   豆盧谷在縣西北八十里黒狗谷在縣西北九十里縣志波水豆盧二谷俱在縣東北七十里黑狗

   谷在縣東北八十里又有巖谷在縣東北三十里有泉從石隙中出與巴谷等水漑田數十頃

   午谷在寕陜廳北舊志在長安縣南漢書王莽傳元始五年秋莽以皇后有子縣瑞通子午道

   從杜陵直絶南山徑漢中顔師古注子北方也午南方也言通南北道相當故謂之子午今京城直