Page:Sibu Congkan Xubian180-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-082.djvu/29

此页尚未校对


   鄉鳳沔畧陽縣丞二員洋駐華陽鎮乾隆二十六年嘉慶七年復設西鄉駐五

   里壩乾隆四十七年設駐大池壩嘉慶七年移駐今所縣學敎諭五員

   城固洋西鄉沔訓導八員 巡檢三員南鄭屬青石關襃城屬黄官嶺

   西鄉屬大巴山 按黄官嶺一員乾隆四十七年設舊有西鄉屬鹽場關一員嘉慶七年

   典史八員 驛丞三員襃城屬馬道驛鳳縣屬草涼驛三岔驛舊有鳳

   縣松林武關驛二員乾隆三十年裁襃城縣青橋驛一員乾隆四十七年裁沔縣黄沙驛一員

   乾隆五十五年裁大安驛一員乾隆三十八年移駐青羊峽嘉慶十三年

  榆林府知府 同知駐神木縣府學敎授 照磨兼管廣育

   倉舊有司獄乾隆三十八年裁知州州學學正 吏目 知

   縣四員榆林懷遠神木府谷縣學敎諭二員神木府谷訓導三